Regelement

Reglementen
Om de viswedstrijden in goede banen te leiden zijn er door het bestuur en de commissies een aantal regels opgestelt. Er is een algemeen huisreglement voor algemene gedragsregels binnen de hengelsportvereniging. Daarnaast zijn er diverse reglementen opgestelt voor ieder specifiek onderdeel van HSV de Karper. Elk reglement kun je hieronder vinden.


Het reglement voor senioren:


Wil je deelnemen aan een wedstrijd, dan dien je jezelf uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddatum op te geven bij de wedstrijdcommissie.
Als je wilt deelnemen aan de koningswedstrijden dien je om 6.30 uur aanwezig te zijn, op het plein van cafetaria Moos te Haalderen . De loting is om 6.45 uur.
Wedstrijden duren 07.45 t/m 11.15. Begin je te vroeg of vis je te lang door, dan volgt diskwalificatie.
Vertrek naar het viswater is pas toegestaan, nadat de wedstrijdcommissie hier toestemming voor heeft gegeven.
De visser die de bovenkant loot neemt de weegschaal mee. Elke krib heeft tijdens een kongingswedstrijd een eigen weegschaal.
Zorg voor een goed leefnet. Zijn er teveel vissen dood, dan word er niet meer gewogen.
Gevangen Barbelen dienen zo vlug mogelijk gewogen te worden en weer terug gezet worden.
Het is verboden om met gekleurde maden te vissen.
Prijzen die gewonnen zijn dienen altijd persoonlijk na de wedstrijd opgehaald te worden. Indien anders, dit dan voor aanvang van de wedstrijd doorgeven bij de wedstrijdcommissie.
Bij problemen of onduidelijkheid beslist de wedstrijdcommissie.

Het reglement voor de Jeugd:


De lengte van een hengel mag niet langer zijn dan 7 meter, het snoer mag 6 meter lang zijn. Dus een totaal van 13 meter.
Een staalleefnet is verboden.
Voor het signaal mag er alleen opgetuigd en uitgepijld worden, het is ten strengste verboden om voor de tijd te voeren.
Er wordt op lengte gevist,  Het advies is zo veel mogelijk met natte handen of doek te onthaken.
Als de jeugd van 6 t/m 11 jaar een te zware hengel heeft, dan is het verstandig om met een kleinere hengel te vissen. Het is de bedoeling dat de kinderen dat zelf doen.
Er mag van 6 t/m 11 jaar geholpen worden met het uitpijlen, voeren, het aan haken zetten van aas, onthaken en scheppen van vis.
Alle vis telt, ook roofvis en paling.
De hengel mag nimmer uit de hand gegeven worden, bij het aanslaan ook niet. Laten we ons hier aan houden om terleurstellingen en ergenis te voorkomen.
Neem het vuil zoals: plastic, papier, blikjes, oud vissnoer en dergelijke dingen mee. Let wel, we zijn in de natuur.
Degene die zich hier niet aan houdt, wordt uitgesloten van deelneming. Mocht het reglement niet in alle gevallen kloppen, dan beslist de jeugdcommissie.
De jeugdcommissie wil overal in meewerken, maar wenst niet de verantwoordelijkheid van een kind die met ons mee wordt gestuurd. Graag zo veel mogelijk begeleiding.

Het reglement voor Karpervissers:


Alle wettelijke en door de vereniging opgestelde regels zijn van kracht. Men dient ook tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen!
Er wordt geloot om de stekken. Stekken mogen niet geruild worden.
Vissers mogen hun stek niet verlaten zonder de hengels te hebben binnengedraaid. Uitzondering: wedstrijdcommissie.
Er mag direct na loting gevoerd worden.
De wedstrijd begint als de kerkklok dit aangeeft.
Dit is:
voor de Koppelwedstrijden 19.00 uur, 17.45 uur aanwezig.
voor de Mooscup 12.00 uur, 10.45 uur aanwezig.
Deelname is vanaf 15 jaar.
Men dient in het bezit te zijn van een degelijk karperlandingsnet en onthaakmat, alsmede een emmer met water voor het nat houden van de karper.
Er dient zoveel mogelijk recht vooruit gevist te worden. Houd rekening met andere deelnemers, maak geen onnodig lawaai!
Vissen met een (voer)boot, luchtbed e.d. is verboden!
Gebruik van een waadpak en/of lieslaarzen is toegestaan, ook bij het landen van de karper.
Het is verboden om met gevlochten hoofdlijn te vissen.
De stek dient schoon en opgeruimd te zijn bij vertrek.
HSV de Karper of de organisatie van de karperwedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade.
Alcoholische drank is toegestaan maar ken je grens.
Gezelligheid is het belangrijkste van onze wedstrijden.
Karpers dienen eerst gezakt te worden, daarna wordt de wedstrijdleiding gebeld voor het wegen van de vis. Bij gelijk gewicht telt het aantal gevangen vis.
Na aanvang van de wedstrijd dient hij volledig uitgevist te worden. Bij eerder vertrek worden de gevangen vissen niet meegeteld. Uitzonderingen dienen aangevraagd te worden bij de wedstrijdleiding.
Afzeggingen moeten 48 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleider worden doorgegeven, gebeurd dit niet dan moet het inleggeld alsnog worden betaald!
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Het reglement voor het Nachtvissen


De nachtvispas is strikt persoonlijk en dient voorzien te zijn van naam, woonplaats, geboortedatum en een foto van de bezitter.
De nachtvispas is 3 jaar geldig.
Het is ten strengste verboden schade aan flora en fauna aan te brengen en andere vissers tot last te zijn bij het uitoefenen van hun hobby.
Kampvuren en barbeques zijn verboden.
Afval dient in de tent te worden bewaard en niet daar buiten, na afloop van de vissessie dient het mee naar huis te worden genomen.
Bij verlies kan een nieuw pasje worden aangevraagd, de kosten zijn dan € 5,00.
Vistenten of paraplu zijn alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan De maten van de tent of paraplu mogen maximaal 3.00m bij 3.60m bedragen.
Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
Alle jeugdleden mogen alleen onderbegeleiding van een volwassene nachtvissen(jonger als 15 jaar).
Men is bij controle verplicht desgevraagd de geldige visserijdocumenten te tonen aan de door HSV de Karper aangestelde controleurs, politie en bijzondere opsporingsambtenaren (voornoemende dienen zich te kunnen legitimeren).
Het bestuur van HSV de Karper houdt zich het recht voor, tegen overtreders van dit reglement, naar gelang de aard van de overtreding, passende maatregelen te nemen.
Voor karpervissers is een onthaakmat verplicht.
De sportvisser dient voor 23.00 uur aan het water te zijn gearriveerd.
Dit reglement hoort bij de nachtvispas en behoort u bij u te hebben tijdens een vissessie.