Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk reglement
Artikel 1
.
In het huishoudelijk reglement wordt, tenzij anders vermeld, aan de volgende woorden en termen de hieronder aangegeven betekenis gehecht.
Hengelsportvereniging : De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging genaamd 'Hengelsportvereniging De Karper, gevestigd te Bemmel'.
Statuten : De statuten van de vereniging.
Huishoudelijk reglement : Het huishoudelijk reglement van de vereniging
Dagelijks bestuur : De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
Aanvang lidmaatschap
Artikel 2.
Iedere man of vrouw, die zich conformeert aan de statuten van de vereniging kan lid worden van de vereniging. Buiten de kerkdorpen Bemmel, Haalderen en Ressen (gemeente Bemmel) kunnen leden worden toegelaten zolang hun aantal de 40% van het totale ledental per 01 januari van het lopende boekjaar niet overschrijdt.
Bestuur en commissieleden
Artikel 3.
Bestuurs- en commissieleden kunnen slechts natuurlijke personen zijn vanaf 18 jaar.
De helft plus één van het aantal bestuursleden dient woonachtig te zijn in één van de kerkdorpen Bemmel, Haalderen of Ressen (gemeente Bemmel).
Verkiezing van commissies geschiedt door de ledenvergadering.
In het bestuur en de commissies worden de functies en taken onderling verdeeld.
Leden van het bestuur of de commissies moeten lid zijn van de vereniging.
Bestuur
Artikel 4.
De samenstelling van het bestuur wordt elk jaar uiterlijk op 1 juli aan de leden meegedeeld. De taak van het bestuur is in het bijzonder:
De controle op de naleving van statuten, reglementen en verenigingsbepalingen
Het vertegenwoordigen van de vereniging bij actie, in overleg met overkoepelende lichamen, voorzover deze zich bewegen op het terrein van de vereniging
Het vaststellen van de datum van de algemene vergadering en het bepalen van de agenda
Werkzaamheden bestuursleden
Artikel 5.
De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt verdeeld:
De voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur, alsmede van de jaarvergaderingen.
Hij zorgt in het bijzonder voor de uitvoering van de door de ledenvergaderingen en het bestuur genomen besluiten.
Hij tekent na goedkeuring de notulen van de vergaderingen van de leden en het bestuur, samen met de secretaris.
Hij vertegenwoordigt de vereniging in overkoepelende lichamen en overheidsinstanties, maar kan dat geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere bestuursleden.
Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen, behalve tot vergaderingen van de commissie die benoemd zou zijn een onderzoek naar zijn beleid te doen.
De secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor het contact tussen bestuur en leden, voor het goed functioneren van de reglementair gevormde commissies, voor de zorgvuldige voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en van de ledenvergadering.
Hij is verantwoordeljk voor de notulering van de vergaderingen, tekent na goedkeuring de notulen samen met de voorzitter.
Hij voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief. Het archief van een commissie en van de secretaris is eigendom van de vereniging en kan zonder opgaaf van redenen door overige bestuursleden worden opgevraagd.
De penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het goede beheer van de verenigingsfinanciën.
Hij tekent op het lidmaatschapsbewijs voor de ontvangst van de contributie.
Hij verzorgt na afloop van het boekjaar de balans, rekening van lasten en baten, alsmede de begroting.
Hij waakt over de begroting en stelt het bestuur bij elke dreigende overschrijding hiervan op de hoogte.
Hij tekent alle bank- en girocheques, respectievelijk overschrijvingen, die ter betaling uitgaan. Bij afwezigheid van de penningmeester tekenen twee bestuursleden tezamen.
Hij draagt er zorg voor dat de contante kasmiddelen een door het bestuur vast te stellen limiet niet overschrijden. De administratie kan zonder opgaaf van redenen door het bestuur zonodig bij de penningmeester worden opgevraagd.
Hij voorziet tevens de lidmaatschapsbewijzen van zijn handtekening.
Een commissaris
De commissaris wordt belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een bepaalde verenigingstaak.
Eventueel zal hij optreden als voorzitter van een door het bestuur gevormde commissie ad hoc.
Wanneer een bestuurslid langer dan zes maanden is verhinderd zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervalen verklaard. Indien de verhindering een gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn tot twaalf maanden te verlengen.
Bestuursvergaderingen
Artikel 6.
De frequentie van bestuursvergaderingen wordt door het bestuur bepaald.
De wijze waarop de vergadering bijeen wordt geroepen wordt bepaald door de voorzitter.
Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de aanwezigheid vereist van tenminste drie bestuursleden, waarvan twee leden deel uit maken van het dagelijks bestuur, tenzij het nemen van een besluit terzake van dezelfde aangelegenheid in een voorgaande vergadering moest worden uitgesteld.
In spoedeisende gevallen wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen, voorzover geen onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededeling te worden gedaan.
Besluitvorming in het bestuur geschiedt conform artikel 19 van de statuten.
Bestuursleden hebben het recht om staande de vergadering agenda-punten in te brengen, mits met toestemming van het medebestuur.
Ordevoorstellen mogen te allen tijden worden ingebracht.
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, die berusten bij afgetreden of geschorste bestuursleden, moeten binnen veertien dagen na aftreding of schorsing plaatshebben.
Algemene vergadering
Artikel 7.
In de algemene vergadering treden, jaarlijks, volgens rooster, bestuursleden af:
Groep 1:
Voorzitter
2e Secretaris
1e Commissaris
Groep 2:
Secretaris
2e Penningmeester
Groep 3:
Penningmeester
Vice voorzitter
Algemene vergadering
Artikel 8.
Algemene vergaderingen worden, tenzij het een bijzondere algemene vergadering is, tenminste veertien dagen van tevoren aangekondigd.
Oproepingen voor algemene vergaderingen geschieden schriftelijk, uiterlijk veertien dagen voor de vergadering, de dag van verzending en de dag van de vergadering niet meegerekend, vergezeld van de agenda van de vergadering. Bijbehorende bijlagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage en kunnen op verzoek eerder worden toegezonden.
Leden hebben het recht agendapunten voor de behandeling in deze vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen. Dergelijke agendapunten dienen uiterlijk zeven dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris.
In de algemene vergadering kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen ten aanzien van de geagendeerde punten. De vergadering kan, indien hiertoe door twee/derde deel van de aanwezige leden wordt besloten, agendapunten toevoegen. De voorzitter bepaalt op welk moment de vergadering de aldus ingelaste agendapunten zal behandelen.
Orde van de vergadering
Artikel 9.
In de vergadering wordt behalve door de voorzitter, het woord gevoerd door de leden met toestemming van de voorzitter.
Stemmen bij volmacht, als bedoeld in artikel 17, lid 4 van de statuten, is alleen geldig indien de volmacht(en) volledig ingevuld, voorafgaande aan de vergadering ter verificatie aan de secretaris is/zijn aangeboden. Voor de volmacht dient het, door het bestuur bij de uitnodiging tot bijwonen van de vergadering gevoegde, formulier te worden gebruikt.
Vergaderingen van bestuur en commissies en algemene vergaderingen
Artikel 10.
De vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging worden geleid door een voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de vergaderingen en voor het democratisch verloop ervan. Hij dient zich zoveel mogelijk te houden aan de agenda van de vergadering en ervoor te zorgen dat elk lid voldoende gelegenheid krijgt zijn mening te zeggen. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan drie maal het woord te verlenen over hetzelfde onderwerp. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze buiten de orde van de vergadering gaat. Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verdere bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering zonodig verdagen of schorsen. Indien de voorzitter meent dat een bepaald vraagstuk voldoende aandacht heeft gehad, kan hij de discussie sluiten en overgaan tot stemming c.q. bespreking van het volgende punt van de agenda.
De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering der vergaderingen, voor de correspondentie en het beheer van het archief
Commissieleden en bestuursleden zijn ten aanzien van aan hen voor intern gebruik getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht.
Geldmiddelen
Artikel 11.
Het bedrag van de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks voor 31 januari te worden voldaan. Gestorte gelden worden nimmer terugbetaald.
Erfstellingen en schenkingen
Artikel 12.
Erfstellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen worden aanvaard. Schenkingen kunnen door de vereniging alleen met toestemming van het bestuur worden aanvaard.
Vergoedingen
Artikel 13.
De ledenvergadering kan besluiten aan leden van het bestuur van de vereniging een bedrag per jaar te vergoeden voor de aan de vervulling van de functie verbonden kosten.
Financiële commissie
Artikel 14.
De in artikel 15 van de statuten benoemde financiële commissie wordt benoemd voor de termijn van maximaal drie jaar, waarbij elk jaar één lid aftreedt dat niet terstond herbenoembaar is.
Indien de commissie niet met algemene stemmen tot goedkeuring van het financiële beleid of beheer kan besluiten, dient de commissie aan de voorzitter van de vereniging een vergadering met het bestuur te vragen. In deze vergadering, die op korte termijn dient te worden bijeengeroepen, worden de bezwaren van de commissie besproken, alvorens de commissie verslag uitbrengt aan de algemene vergadering.
Wedstrijdcommissie
Artikel 15.
Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden en heeft tot taak het organiseren van wedstrijden.
De jaarlijkse terugkerende wedstrijden worden in overleg met het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden.
De commissie vergadert zo dikwijls als zij het nodig acht, minimaal 2x per jaar.
Tenminste één commissielid of een plaatsvervanger uit het bestuur is bij de door haar georganiseerde wedstrijden aanwezig, hetzij als deelnemer, hetzij als controleur of waarnemer.
Commissie water- en visstand beheer
Artikel 16.
Deze commissie adviseert het bestuur met betrekking tot het beheer van de door de vereniging geëxploiteerde viswateren. De commissie bestaat uit tenminste twee leden.
De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
De commissie zal trachten zoveel mogelijk gegevens te verzamelen of te doen verzamelen inzake waterkwaliteit, visbestand, bevisbaarheid etc. van de tot de vereniging behorende wateren en zal haar bevindingen aan het bestuur rapporteren.
De voorzitter van deze commissie kan de bestuursvergaderingen van de vereniging bijwonen en kan desgevraagd een adviserende stem uitbrengen. Op de vergadering waar geen waterbeheer aan de orde is, zal de voorzitter in het algemeen niet aanwezig zijn.
De commissie adviseert het bestuur minstens éénmaal per jaar inzake de uit te zetten vissoorten, hoeveelheden en over de eventuele noodzaak tot regulerende maatregelen. Rapporten en overige bescheiden zijn eigendom van de vereniging.
Controle
Artikel 17.
De controle op en aan het viswater, vallende onder het beheer van de vereniging wordt opgedragen aan personen, die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Zij dienen in het bezit te zijn van een legitimatiekaart, die door het bestuur wordt uitgegeven.
De controle omvat de naleving van de bepalingen van de Visserijwet en de bepalingen van de door of namens de vereniging uitgegeven vergunningen, statuten, reglementen of andere publicaties.
De controle op de naleving van statuten, reglementen, en de bepalingen vindt medeplaats door de bestuursleden van de vereniging.
De controleurs zijn verplicht zich bij (de eerste) iedere controle behoorlijk te legitimeren.
Houders van vergunningen zijn verplicht de vergunning en de sportvisakte op de eerste aanvraag aan de controleur te overhandigen.
De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid hierop attent te maken. Indien van de overtreding rapport zal worden opgemaakt moet dit ter plaatse aan de overtreder worden medegedeeld. De controleurs zijn gehouden van geconstateerde overtredingen binnen 2 x 24 uur rapport in te zenden aan de secretaris van de vereniging.
Bij besluit van de ledenvergadering kunnen bezoldigde controleurs worden aangesteld.
Niet-bezoldigde controleurs ontvangen zonodig van de penningmeester van de vereniging tegen overlegging van de nodige bewijsstukken een onkostenvergoeding.
Overtredingen
Artikel 23
Overtredingen van dit reglement worden onderscheiden in:
Het niet nakomen van de statuten, de reglementen, de door de vereniging uitgereikte vergunningen en/of bepalingen, die schriftelijk, via een orgaan of op andere wijze, ter kennis van de leden zijn gebracht.
Het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in verenigingswater gevangen vis.
Het gebruik van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de wet verboden is of waarvoor geen vergunning wordt afgegeven.
Het vissen op onsportieve wijze.
Het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
Het verhinderen, beledigen of bedreigen van de in artikel 17 van dit huishoudelijk reglement tot controle bevoegd verklaarde personen.
Onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen, die in strijd zijn met de bepalingen van de vereniging.
Gestraft dient te worden met:
Een schorsing van tenminste twee maanden de overtreding genoemd in art. 17 sub a, c, d en e.
Een schorsing van tenminste zes maanden de overtreding genoemd in art. 17 sub g
Ontzegging van het lidmaatschap van tenminste één jaar, doch ten hoogste twee jaar de overtreding genoemd in art. 17 sub b en f.
De commissie en het bestuur zijn tegenover de algemene vergadering verantwoording schuldig voor de opgelegde straffen.
Tegen straffen, door het bestuur opgelegd, is geen beroep mogelijk, tenzij op een verzoek van het gestrafte lid, door de algemene vergadering een beroep ontvankelijk wordt verklaard, in welk geval dan een speciaal, ad hoc, te formeren commissie van beroep kan worden ingesteld.
Wijziging van dit reglement
Artikel 24
Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend tot stand worden gebracht na instemming door de algemene vergadering.